TEAM

 • Sumesh Nair

  Senior Project Manager

 • Srishti Mehrotra

  Project Leader

 • Vaibhavi Chiplunkar

  Senior Business Development Executive

 • Shweta Mahindrakar

  Senior Web Developer

 • Farhana Shaikh

  Web Developer

 • Akash Gupta

  Web Developer

 • Shobhit Gupta

  Android Developer

 • Charmaine Vas

  Graphic Designer

 • Pooja Kotian

  Web Developer

 • Sumesh Nair

  Senior Project Manager

  Srishti Mehrotra

  Project Leader

  Vaibhavi Chiplunkar

  Senior Business Development Executive

 • Shweta Mahindrakar

  Senior Web Developer

  Farhana Shaikh

  Web Developer

  Akash Gupta

  Web Developer

 • Shobhit Gupta

  Android Developer

  Charmaine Vas

  Graphic Designer

  Pooja Kotian

  Web Developer